Política de privacitat

POLíTICA DE PRIVACITAT

A través de la present política de privadesa La Coquette desitja informar totes les persones que naveguin i accedeixin a la pàgina web www.lacqoeuette.cat sobre els tractaments de dades personals realitzades.

 

Laccés a la pàgina web no requereix un registre previ. En tot cas, l’Usuari amb la seva navegació accepta íntegrament aquesta política de privadesa i política de cookies.

 

Abans d’enviar qualsevol sol·licitud d’informació a través del formulari de contacte d’aquesta pàgina web, l’usuari ha d’acceptar la política de privadesa, per tal de prestar el consentiment exprés i informat per al tractament de les dades amb les finalitats indicades.

 

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i subsidiàriament en allò no regulat, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal de La Coquette.

 

Informació bÀsica sobre Protecció de DaDEs

Responsable

Anna Krichfalovshiy

Y6678894F

Carrer Sant Joan nº35, Sant Feliu de Guíxols (Girona).


FinaliTAT I conservació de lEs daDEs

La Coquette tractarà les dades dels Usuaris acord les següents finalitats:

 

1. Gestionar lús de les funcionalitats posades a disposició a través del Lloc Web.

 

Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran mentre es mantingui la relació contractual i/o negocial entre l’Usuari i La Coquette. En cas que les sol·licituds efectuades per un usuari no mantinguin una relació contractual, les dades es conservaran fins haver resolt aquesta sol·licitud.

 

2. Mantenir informats els usuaris mitjançant comunicacions comercials sobre serveis i novetats de La Coquette. L’usuari només rebrà les comunicacions comercials en cas d’acceptació, marcant la casella corresponent. Aquestes dades només seran tractades fins al moment en què l’Usuari retiri el seu consentiment o exerceixi el dret d’oposició.

 

Legitimació

El tractament d’aquestes dades està legitimat per a:

 

1. Execució de les obligacions contractuals i/o negocials.

 

2. Consentiment de linteressat per a lenviament de sol· licituds, inclusió en el procés de selecció o recepció de comunicacions comercials.

 

Destinataris

Les dades dels usuaris no se cediran a tercers llevat d’obligació legal.

DRETs

En qualsevol moment l’Usuari podrà exercir gratuïtament els seus drets d’accés, rectificació, oposició i supressió les dades, així com els altres drets regulats al Reglament (UE) 679/2016, és a dir, el dret a la portabilitat i la limitació del tractament , mitjançant un escrit acompanyat d’una còpia del DNI o document vàlid que l’identifiqui, a l’adreça Carrer Sant Joan núm. 35, Sant Feliu de Guíxols (Girona) (Ref. «Protecció de Dades»), o a la següent adreça de correu electrònic salo@lacoquette.cat.

 

La Coquette informa a l’Usuari que, si ho estima oportú, té dret a presentar una reclamació davant la corresponent autoritat de control.

 

És obligatori proporcionar toTa la informació sol·Licitada en l’apartaT de contactE?

Quant als formularis del Lloc Web, l’Usuari ha d’emplenar els marcats com a «requerit». No completar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que La Coquette no pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència, La Coquette quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

 

Les dades personals que l’usuari facilita La Coquette han de ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitzada i sense errors. L’Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

 

Menors d’edaT

Els menors de 18 anys no poden cedir les seves dades personals a La Coquette sense el previ consentiment dels pares i/o tutors legals.

 

En cas que La Coquette detectés que l’usuari és menor de 14 anys es reserva el dret a sol·licitar una còpia del seu DNI o document d’identitat equivalent, o si escau, l’autorització dels pares i/o tutors legals, causant baixa en cas de no acreditar el compliment daquest requisit o manca de resposta.

 

MeSUREs de segurETAT implantadEs

La Coquette informa que el tractament que realitza de dades personals es fa en tot moment d’acord amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades i els serveis de la societat de la informació.

 

La Coquette té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o de medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

 

XARXes socials

La Coquette disposa de perfils a les xarxes socials per tal de publicar i difondre informació sobre els serveis prestats a través de la pàgina web, interactuar amb els usuaris i oferir el canal d’atenció i interacció social.

 

A continuació, se citen les xarxes socials en què La Coquette té perfil obert:

 

– Instagram